KodProdukt
LS003 HiSep™ LSM 1084

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500ML
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dechová senzibilizace, kat. 1, Senzibilizace kůže, kat. 1
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P - věty 
P261Zamezte vdechování prachu/aerosolů.
P280Používejte ochranné rukavice.
P342+P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.