Kod
M350
Název
Bushnell Haas Broth

Použití
Pro stanovení mikrobiální kontaminace pohonných hmot a pro studium rozkladu uhlovodíků mikroorganismy.
Balení
500G 100G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

257820     Bushnell Haas Broth


Příprava
Navažte 3,27 g přípravku do 1000 ml destilované vody a je-li to nezbytné zahřívejte do úplného rozpuštění. Rozplňte dle požadavků a sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. Bílý precipitát před sterilizací může žloutnout až oranžovět. Po sterilizaci je bílý.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
síran hořečnatý 0.2  g
chlorid vápenatý 0.02  g
dihydrogenfosforečnan draselný 1  g
hydrogenfosforečnan (di)draselný 1  g
dusičnan amonný 1  g
chlorid železitý 0.05  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,0 ± 0,2

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Oxidující tuhé látky, kat. 3, Podráždění očí, kat. 2
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H272Může zesílit požár; oxidant.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P - věty 
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.