Kod
LS003
Název
HiSep™ LSM 1084

Balení
100ML 500ML 12X500ML 6X500ML
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dechová senzibilizace, kat. 1, Senzibilizace kůže, kat. 1
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P - věty 
P261Zamezte vdechování prachu/aerosolů.
P280Používejte ochranné rukavice.
P342+P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.