Živné půdy dle lékopisu

I N F O R M A C E

ŽIVNÉ PŮDY HIMEDIA ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADAVKŮM ČESKÉHO LÉKOPISU 2009, DODATKŮ 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014.

Tato informace zahrnuje živné půdy firmy HiMedia Laboratories Pvt.Ltd. odpovídající požadavkům Českého lékopisu 2009 a Dodatků 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 pro

  1. zkoušku na sterilitu
  2. zkoušku na nepřítomnost mykobaktérií
  3. mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků
    1. stanovení počtu mikroorganizmů
    2. zkoušky na specifikované mikroorganizmy
  4. Další dodávané půdy dle Evropského lékopisu
  5. mikrobiologické stanovení účinnosti antibiotik

Vydáním Dodatku 2010 došlo ve výše uvedených oblastech k harmonizaci živných půd pro mikrobiologické zkoušení dle Evropského lékopisu, Japonského lékopisu a Lékopisu Spojených států amerických a tím k revizi textu článků 2.6.12 a 2.6.13 Českého lékopisu 2009.

Půdy HiMedia uvedené v této Informaci s označením ME v katalogovém čísle odpovídají požadavkům Evropského lékopisu a s označením MH v katalogovém číslu pak požadavkům harmonizované metody.

Přípravky a látky HiMedia označené v tomto textu jsou klasifikovány dle zákona 356/2003 Sb. jako nebezpečné. Přípravky a látky jsou řádně označeny a je k nim dodáván Bezpečnostní list.

ŽIVNÉ PŮDY PRO ZKOUŠKU NA STERILITU
a) Thioglykolátová půda
ME009
Fluid Thioglycollate Medium
b) Půda z hydrolyzátů sóji a kaseinu
MH011
Soyabean Casein Digest Medium
ŽIVNÉ PŮDY VHODNÉ PRO PRŮKAZ NEPŘÍTOMNOSTI MYKOBAKTERIÍ
a)
M199
Middlebrook 7H10 Agar Base
s přídavkem
FD018
Middlebrook OADC Growth Supplement
b)
M162
Lowenstein Jensen Medium Base
MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ NESTERILNÍCH VÝROBKŮ: STANOVENÍ POČTU MIKROORGANISMŮ

Metoda membránové filtrace

a)
MH290
Soyabean-Casein Digest Agar
b)
MH063
Sabouraud Dextrose Agar

Počítání na pevných půdách

a)
MH290
Soyabean-Casein Digest Agar
b)
MH063
Sabouraud Dextrose Agar

Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

a)
MH011
Soyabean Casein Digest Medium
b)
MH290
Soyabean-Casein Digest Agar
MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ NESTERILNÍCH VÝROBKŮ: ZKOUŠKY NA SPECIFIKOVANÉ MIKROORGANISMY

Doporučené živné půdy a roztoky

a) Tlumivý roztok chloridu sodného s peptonem o pH 7,0
MH1275
Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution pH 7
b) Tekutá půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu
MH011
Soyabean Casein Digest Medium
c) Agarová půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu
MH290
Soyabean-Casein Digest Agar
d) Sabouraudův glukosový agar
MH063
Sabouraud Dextrose Agar
e) Bramborovo-glukosový agar
MH096
Potato Dextrose Agar
f) Sabouraudova glukosová tekutá půda
MH033
Sabouraud Dextrose Broth
g) Mosselova obohacená tekutá půda pro enterobakterie
MH287
Enterobacteria Enrichment Broth, Mossel
h) Žlučový agar s glukosou, violetí krastylovou a červení neutrální
MH581
Violet Red Bile Glucose Agar
i) Tekutá MacConkeyova půda
MH083
MacConkey Broth
j) MacConkeyův agar
MH081
MacConkey Agar
k) Rappaportova-Vassiliadisova obohacená tekutá půda pro solmonely
MH1491
Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
l) Deoxycholátový agar s xylosou a lysinem
MH031
Xylose-Lysine-Deoxycholate Agar
m) Cetrimidový agar
MH024
Cetrimide Agar
n) Mannitolový agar se solí
MH118
Mannitol-Salt Agar
o) Obohacená půda pro klostridie
MH443
Reinforced Medium for Clostridia
p) Columbia agar
MH144
Columbia Agar

NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLO

M1420
Neutralising Fluid
ME1420
Neutralising Fluid
DALŠÍ DODÁVANÉ PŮDY DLE EVROPSKÉHO LÉKOPISU
ME016
Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar (Agar Medium L)
ME021
Tripple Sugar Iron Agar (Agar Medium M)
ME043
Baird Parker Agar (Agar Medium O)
ME065
Deoxycholate-Citrate Agar (Agar Medium J)
ME1003
Lactose Monohydrate Broth (Broth Medium D)
ME1067
Sabouraud-Glucose Agar with Chloramphenicol(Agar Medium C)
ME1255
Tetrathionate-Bile Brillianr Green Broth (Broth Medium I)
ME1287
Lactose Monohydrate Sulphite Medium (Medium R)
ME1684
Crystal Violet, Neutral Red, Bile Agar with Glucose (Agar Medium F)
ME1885
Hayflick Broth Base
ME1886
Hayflick Agar Base
ME962
R2A Agar (Agar Medium S)
ŽIVNÉ PŮDY PRO MIKROBIOLOGICKÉ STANOVENÍ ÚČINNOSTI ANTIBIOTIK
a) Půda A
ME003
Antibiotic Assay Medium A
b) Půda B
ME1346
Antibiotic Assay Medium B
c) Půda C
ME555
Antibiotic Assay Medium C
d) Půda D
ME556
Antibiotic Assay Medium D
e) Půda E
ME1347
Antibiotic Assay Medium E
f) Půda F
ME923
Antibiotic Assay Medium F
g) Půda G
ME553
Antibiotic Essay Medium G
h) Půda H
ME1665
Antibiotic Assay Medium H
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.